Telefon tekjesi bilen hajathana kagyzy saklaýjy, SUS 304 Poslamaýan polatdan häzirki zaman dokma rulony gurnaýjy Telefon saklaýyş hammam esbaplary

Gysga düşündiriş:


 • Haryt: Hajathana kagyzy saklaýjy
 • Haryt belgisi: AK56
 • Material: SUS 304
 • Jemleýji: Polýak / çotga
 • Galyňlygy: 2.0mm
 • Ölçegi: 138 * 105 * 95mm
 • Gurnama: Diwara gurlan
 • Töleg: Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin T / T, 30% goýum, balans gowşurylmazdan ozal tölenmeli
 • Gaplamak: Bitarap gaplamak, ýöriteleşdirilen gaplamak bar.
 • Elýeterli hyzmat: OEM, ODM
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1. Gowy material: Qualityokary hilli Sus304 poslamaýan polat, ajaýyp reňk bilen ajaýyp amaly gymmatlyk. Umumy ululygy: 138 * 105 * 95MM. Arassa agramy: (510g). Gaty gurluşyk, Superb Finish, ýokary derejeli Reňkli premium SUS304 poslamaýan polat, poslamaýan poladyň poslama garşy we poslama garşy aýratynlyklary onuň berkligini üpjün edýär .. Döwrebap hammamyňyzda täze lýuks görnüşi, ýaşy owadan we şa stili.

  2. Iki maksatly, dürli zerurlyklary kanagatlandyryň, berk saklanylýan tekjeli täze hajathana kagyzy saklaýjy, dürli zatlary saklamak üçin ygtybarly ýer goşanyňyzda, meselem, jübi telefony, bluetooth gürleýjisi ýa-da beýleki kiçi elektronika. Şeýle hem çygly süpürgiçler ýa-da gaplar, ýüz dokumasy, howa sowadyjy we ş.m.

  3. Amatly has uly telefon tekjesi, iň uly smartfonlara laýyk gelýär, hajathana jaňlaryňyza garaşanyňyzda gaçmakdan ýa-da çygly bolmakdan gorkmaň. Beýleki adaty kiçi telefon kagyzlary ýaly, telefonyňyzyň öçürilmegi barada alada etmeli däl.

  5. Adamlaşdyrylan dizaýn, a. ýeterlik uly tekje telefonyň ýa-da zatlaryň gaçmagynyň öňüni alýar. b. kagyzyň rulonynyň gaçmazlygy üçin has uly tegelek çeňňek. Her dürli kagyz kagyzy üçin amatly. c. Daş-töweregine tekiz gyrada, gaty gowy gural. Ulanylanda ulaldylan gabyklar bilen deşilmegi ýa-da ýiti gyralary bilen çyzylmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok. d. Pleönekeý we oýlanyşykly ýygnalan, dürli tarapa deşikleri gurmak, nurbatlar doly berkidilmezden soňky derejäni sazlamagy aňsatlaşdyrýar. Gurmak üçin bezeg işgärlerini işe almagyň zerurlygy ýok, gurnamany özbaşdak tamamlap bilersiňiz.

  6. Doly esbaplar: Ansat gurnamak üçin zerur nurbat esbaplary bilen üpjün edilýär, ähli zerur gurnalan enjamlar satyn almak bilen bilelikde.

  7. Müşderini kanagatlandyrmagyň 100% kepilligi: Biz ýokary hilli önüm we ajaýyp hyzmat bermäge çalyşýarys. Bu hajathana kagyzy eýesi bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň