Maddy bahalaryň ýokarlanmagynyň we ýük daşamagyň bahasynyň eksporta täsiri

1. Çig malyň bahasy ýokarlandy

Sentýabr aýynda elektrik toguny çäklendirmek syýasaty güýçlendirileli bäri ferronikeliň içerki önümçiligi gaty peseldi. Oktýabr aýynda dürli sebitlerde elektrik üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky tapawut henizem ulydy. Nikel kompaniýalary önümçilik meýilnamalaryny elektrik ýük görkezijilerine görä düzedýärler. Oktýabr aýynda çykarylan önümiň peseliş tendensiýasyny görkezmegine garaşylýar.

Zawodyň pikirine görä, ferronikel zawodynyň derrew önümçilik bahasy kömekçi materiallaryň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli ep-esli ýokarlandy; we elektrik toguny azaltmak syýasatynyň täsiri zawodyň önümçilik ýüküniň azalmagyna getirdi we üznüksiz önümçilik bilen deňeşdirilende ortaça çykdajy ep-esli ýokarlandy. Häzirki bazar bahasyndan çen tutsaň, zawodlaryň derrew öndürilmegi ýitginiň golaýynda we aýry-aýry kompaniýalar eýýäm pul ýitirýärler. Netijede, metaldan ýasalan metallaryň bahasy gaýta-gaýta ýokarlandy. Energiýa sarp edilişine iki gezek gözegçilik etmek syýasaty boýunça bazar üpjünçiliginiň we islegiň gowşak ýagdaýy dowam edýär we ferronikel kompaniýalary ýene-de bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bazaryň öz-özüňi düzgünleşdirmek mehanizmine görä, bahanyň täze öwrülişigi hem başlar.

2. Deňiz ýükleriniň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär

Daşky gurşaw syýasatlaryna we çig mal bahalaryna täsir etmekden başga-da, transport çykdajylarynyň üýtgemegi hem has uly täsir edýär.

Şanhaý awiasiýa bir Exchangeasy tarapyndan neşir edilen Şanhaý eksport konteýner ýük indeksine (SCFI) görä, yzygiderli 20 hepde ýokarlanandan soň, iň soňky SCFI ýük görkezijisi ilkinji gezek pese gaçdy. Forwardük ekspeditory ýük nyrhynyň birneme peselendigine garamazdan, ýük daşaýan kompaniýalaryň oktýabr aýynda “General Rate Increase” goşmaça tölegini (GRI) alýandygyny aýtdy. Şonuň üçin hakyky ýük nyrhy bolmak üçin hakyky ýükleri GRI goşmaça tölegine goşmak gerek.

Epidemiýa gap-gaçlaryň özara täsirini bozdy. Hytaýda epidemiýa ýagdaýyna gowy gözegçilik edilýändigi sebäpli köp sanly sargyt Hytaýa önümçilige iberildi, netijede eksport göwrümli gaplamalar boş ýerleriň we boş gaplaryň ýetmezçiligini güýçlendirdi. Netijede deňiz ýükleri ýokarlanmagyny dowam etdirdi.


Iş wagty: 16-2021-nji oktýabr