Biz hakda

GYSGAÇA GIRIŞ

JUYUAN Poslamaýan polatdan ýasalan önümler zawody, poslamaýan polatdan ýasalan hammam esbaplaryny öndürmäge ýöriteleşýär. Bize ösen önümçilik enjamlary, ýokary tehnologiýa we ajaýyp ylmy dolandyryş ulgamy berilýär.

“Juyuan” marka seriýaly kagyz gutusy, täze dizaýn we senetçilik bilen müşderilerimiz tarapyndan ygtybarly. Içerki sebitleriň köpüsine satylýan her dürli spesifikasiýa boýunça dürli önümlerimiz bar. Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň islegine görä islendik nusgalary öndürip bileris we iň gowy hyzmaty üpjün edip bileris. Principleörelgesimiz hökmünde “müşderilere ilki we hil taýdan iň gowusy” diýmegi talap edýäris. Şol bir wagtyň özünde, abraýyna we hiline has köp üns berýäris, ýagty geljegi bilelikde ösdürmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys!

Bu ýyllarda daşary ýurt bazaryny giňeldýäris, Kanton ýarmarkasyna 7 ýyl, ýylda iki gezek gatnaşdyk. Bu döwürde, dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly yzygiderli müşderiler bilen duşuşdyk we olar bilen örän oňat hyzmatdaşlygy döredýäris. Bu hakykatdanam biziň üçin uly lezzet.

Esasy bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar sebitleri, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika.

212 (1)
212 (2)
212 (3)

Müşderileriň ähli goldawlary üçin köp sag boluň, her gezek has ýokary talap talap edeniňizde, bizi uzaldýar we ösdürýärsiňiz. Bu iki ýylda, lazer kesiji maşyn, egirme maşyn ýaly müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin has gowy hyzmat hödürlemek üçin has uly maşynlara köp pul goýýarys.

Soňky ýyllarda uly kagyz polotensaly dispenser we zibil gutusy ýaly hammam taslamalarynyň önümlerine has köp üns berýäris. Demir ýol menzili, howa porty, mekdep we Hilton ýaly söwda merkezi ýaly kooperatiw partiýasy.

Täze gatyň zaýalanmagy bilen, indi Dubaýyň hökümet ýaşaýyş jaý taslamasy bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Iki konteýner eýýäm ýerine ýetirildi we indi 3 fazaly ýaşaýyş jaý taslamasynyň tertibini ara alyp maslahatlaşýarys.

Win-win hyzmatdaşlygy üçin dünýäniň çar künjegine hoş geldiňiz, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň!

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.