Gurluşyk materiallarynyň we öý mebel önümçiliginiň geljekdäki ösüş ugry

Öňki ýyllar bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda jaý gurluşyk materiallary bazarynda ýer titremesi bolup geçdi. Bazar bilen meşgullanýanlar gaty köp näbelliligiň şaýady boldular we bu üýtgeşiklik güýçlenýän ýaly.

1. Daşky gurşawy goramak berk çäk bolar: Milli derejeden bolsun ýa-da sarp ediji derejesinden bolsun, daşky gurşawy goramak meselelerine has köp üns berilýär. Diňe önümleriň daşky gurşawy goramak ülňülerini gowulandyrmak bilen kompaniýalar sarp edijileri satyn almakda we ulanmakda özlerini rahat duýup bilerler.

2. “Marka” we “marka markasy” bilelikde ýaşaýar: Geljekde öý mebelleriniň esasy markalary kem-kemden şahsy tagamy we derejesi, tapawutly aýratynlyklary bilen manydaş bolar we dilden-dile bölünişiklerden lezzet alar. Şol bir wagtyň özünde, käbir tygşytly önümler döreýän orta gatlak tarapyndan has gowy görülýär. Super IP janköýerleri wagşy iýmäge iterýär we internetde meşhur öý önümleriniň “markasyz” markasy ýüze çykdy.

3. Müşderi toparlarynyň ýaşalmagy: “Kiçi şäher ýaşlary”, “90-njy ýyllardan soňky” we “ýeke adamlar” geljekki sarp ediji toparlaryň üç esasy güýjüne öwrüler.

4. Hyzmat we dizaýna gönükdirilen kärhanalar bazara güýçli girer: Önümiň bahalaryna, kanallaryna we mahabatlaryna gönükdirilen öňki bazar bilen deňeşdirilende, geljekde sarp edijiler önüm dizaýnyna, hyzmatyna we tejribesine has köp üns bererler we öz-özünden has köp peýdalanarlar. merkezleşdirilen.

5. Bütin eşik täze çykalga bolýar: Sarp edijileriň islegleriniň üýtgemegi bilen bezeg nagşy öňküsinden birneme tapawutlanýar we ikisiniň arasyndaky üýtgeşmeler sarp edijileriň satyn alyş endiklerine gönüden-göni täsir edýär. Nyşan satuw nokady hökmünde, ähli eşik eýýäm güýçli bäsdeşlik artykmaçlygyny görkezdi.

6. “Omni-kanal” gurluşygy: Adaty satuw kanallarynyň funksiýalary kem-kemden gowşaýar we omni kanallaryň gurluşygy adata öwrüler. Şol bir wagtyň özünde göni ýaýlymlaryň we gysga wideolaryň peýda bolmagy täze mümkinçilikler döretdi. Onlaýn we awtonom çeşmeleriň optimizasiýasynda we integrasiýasynda gowy iş edip bilsek, önüm satuwyna hökmany suratda traffigi getirer.

7. Gowy durmuşa ýakyn bolmak düşünjesi: Indi sarp edijiler has gowy durmuşa ýakynlaşyp boljak öý dizaýnyny gözleýärler. Önüm öndürijiler, ulanylanda gyzgyn we rahat duýmak üçin bu tendensiýany ele almaly.

8. Hyzmatlara gönükdirilen işewürlik modeli hasam öser

“Hyzmat” jaý gurluşyk materiallary pudagynyň iň möhüm bölegidir. Köp kompaniýalaryň göwnünden tursa-da, esasy gymmaty döretmeýändigini göz öňünde tutup, henizem ýeterlik ünsi çekip bilmeýär. Şeýle-de bolsa, geljekki bazar islegine görä, haýsy kompaniýanyň hyzmatlaryň ýokary belentligini eýeleýändigini, haýsy kompaniýanyň geljekki bazar bäsleşiginde ýeňilmezligini görkezýär.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr