Habarlar

 • Gurluşyk materiallarynyň we öý mebel önümçiliginiň geljekdäki ösüş ugry

  Öňki ýyllar bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda jaý gurluşyk materiallary bazarynda ýer titremesi bolup geçdi. Bazar bilen meşgullanýanlar gaty köp näbelliligiň şaýady boldular we bu üýtgeşiklik güýçlenýän ýaly. 1. Daşky gurşawy goramak berk çäk bolar: Gatnaşykdanmy ...
  Koprak oka
 • Maddy bahalaryň ýokarlanmagynyň we ýük daşamagyň bahasynyň eksporta täsiri

  1. Çig malyň bahasy ýokarlandy Sentýabr aýynda elektrik toguny azaltmak syýasaty güýçlendirilensoň, ferronikeliň içerki önümçiligi düýpgöter pese gaçdy. Oktýabr aýynda dürli sebitlerde elektrik üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky tapawut henizem ulydy. Nikel kompaniýalary önümçiligini sazladylar ...
  Koprak oka
 • Compression capacity

  Gysyş ukyby

  Sentýabr aýyndan bäri içerki elektrik togunyň kesilmegi hadysasy Heilongjiang, Jilin, Guangdong we Jiangsu ýaly on gowrak welaýata ýaýrady. 27-nji sentýabrda öýlän Hytaýyň Döwlet Grid Korporasiýasy häzirki elektrik üpjünçiliginiň ýagdaýyny göz öňünde tutsaň ...
  Koprak oka