Gysyş ukyby

Sentýabr aýyndan bäri içerki elektrik togunyň kesilmegi hadysasy Heilongjiang, Jilin, Guangdong we Jiangsu ýaly on gowrak welaýata ýaýrady. 27-nji sentýabrda öýlän Hytaýyň Döwlet Grid Korporasiýasy häzirki elektrik üpjünçiliginiň ýagdaýyny göz öňünde tutup, hemmetaraplaýyn çäreleri görjekdigini we birnäçe çäreleri görjekdigini, hem-de elektrik üpjünçiliginiň kepilligi, esasy kepillendirişiň kyn söweşine garşy göreşjekdigini aýtdy. halkyň eklenç güýjüne bolan isleg we elektrik üpjünçiliginiň çäklendirilmeginden gaça durmak. Adamlaryň eklenjiniň, ösüşiniň we howpsuzlygynyň aşaky setirini pugta saklaň.

Häzirki elektrik paýlanyş hadysasy diňe bir senagat kärhanalarynyň önümçiligine täsir etmän, eýsem ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna-da täsir edýär. Häzirki elektrik paýlanyşynyň iň içgin sebäbi, soňky güýçli talap sebäpli, set kompaniýalarynyň elektrik torunyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin garşylyklaýyn çäreleri görmegidir. Täze täç epidemiýasy döräli bäri üpjünçiligiň peselmeginden tapawutlylykda daşary ýurtlarda önümçilik ep-esli çäklendirildi we ýurdumyň eksport görnüşleri gowulaşmagyny dowam etdirdi. Senagat kärhanalarynyň önümçiligi, elektrik üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky deňsizligi ýokarlandyrýan energiýa sarp edilişiniň çalt ösmegine itergi berdi. Iň soňky ýol hökmünde boşlugy doldurmak we elektrik ulgamynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin “elektrik üpjünçiligini çäklendirmek” usuly ulanyldy. Kuwwat çäklendirmeleriniň gerimi hasam giňeldilip bilner.

Elektrik togunyň kesilmegi önümçilik kuwwatynyň gysylmagyna amatlydyr. Epidemiýa sebäpli köp sanly daşary söwda sargytlary Hytaýa geldi we köp sanly kompaniýa sargyt gazanmak üçin bahalary arzanlady. Daşary söwda sargytlary köp bolsa-da, kärhanalaryň gazanan girdejileri bahalaryň arzanlamagy bilen azalýar. Daşary söwda sargytlary peselenden soň, bu kärhanalar batmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolarlar. Elektrik toguny çäklendirmek bu kompaniýalaryň batmak howpuny azaldyp biler, sebäbi elektrik togunyň çäklendirilmegi kompaniýalaryň önümçiligi çäklendirmegine sebäp bolar we şeýlelik bilen önümçilik kuwwatyny azaldar, kompaniýalara esasy önümlerini ýuwaş-ýuwaşdan tapmaga, korporatiw özgerişleri ösdürmäge we korporatiw ösüşe has amatly bolar.


Iş wagty: Iýun-03-2019