C-gatly / köp gatly kagyz polotensaly dispenser - Öý we ofis hasaplaýyş we hajathana üçin 304 derejeli poslamaýan polatdan ýasalan diwar saklaýjysy

Gysga düşündiriş:


 • Haryt: Kagyz polotensaly dispenser
 • Haryt belgisi: 4AK40
 • Material: SUS 304
 • Jemleýji: Polýak / çotga
 • Galyňlygy: 0.8mm
 • Ölçegi: 285 * 100 * 260mm
 • Gurnama: Diwara gurlan
 • Töleg: Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin T / T, 30% goýum, balans gowşurylmazdan ozal tölenmeli
 • Gaplamak: Bitarap gaplamak, ýöriteleşdirilen gaplamak bar.
 • Elýeterli hyzmat: OEM, ODM
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1. Gaty gurluşyk: Premium SUS304 poslamaýan polatdan peýdalanyp çydamly. Poslamaýan poladyň poslama we poslama garşy aýratynlyklary onuň uzak ömrüni üpjün edýär. Umumy ululygy: 285 * 100 * 260MM. Arassa agramy: 3,54 funt. Jemgyýetçilik ýerlerine laýyk gelýän päsgelçilikleriň we wandalizmiň öňüni almak üçin açar bilen enjamlaşdyrylan howpsuzlyk dizaýnyny gulplamak.
  2. Arassa görnüşi: Polşanyň üstü we mat ýüzi bar, poluň üstüne ýa-da matanyň ýüzüne islendik hajathanany ýagtylandyrjak arassa, döwrebap görnüş berip biler. Bezegli gönüburçly kagyz polotensasyndan ýasalan, çalt we aňsat girmek üçin uly açyklyk bar.
  3. Öý, ofis, mekdep, bank, myhmanhana, söwda merkezi, hassahana, bar we ş.m. üçin amatly ululyk, hajathanaňyzyň häzirki zaman bezeg stiliniň integrasiýasy bilen has oňat we sahy görnüş, korporatiw keşbiňize goşant goşýar.
  4. Uly kuwwatlylygy: 300-e çenli köp gatly kagyz polotensasyny saklaýar, her kimiň ýygy-ýygydan doldurmazdan myhman kagyz el polotensalarynyň ýeke-täk paýlanmagyny üpjün edýär. Gulp düwmesini ulanyp doldurmak aňsat. Zyýanly zyýan hakda alada etmeli däl. Kagyz polotensasynyň mukdaryny synlamak üçin öň tarapda boşluk bar, tassyklamak üçin gapagy açmagyň zerurlygy ýok.
  5. Diwara gurnamagyň görnüşi, diwara salmak üçin nurbat esbaplary gerek, şeýle hem ähli gurnama enjamlary we jikme-jik görkezmeler bilen geliň. Ansat gurnamak üçin zerur nurbat esbaplary bilen üpjün edilýär, zerur gurnalan enjamlaryň hemmesi satyn almak bilen bilelikde.
  6. Arassaçylygy gowulandyrmak: Müşderiler kagyz polotensalaryna degmezden göni kagyz polotensalaryny alyp bilerler, şeýlelik bilen arassaçylygy gowulandyrar we bakteriýa ýokançlygynyň öňüni alar. Arassaçylyk, ýokary derejeli hammam tejribesini döretmek işiňiz üçin hökmany zat.
  7.100% Müşderi kanagatlandyrmagyň kepilligi: Biz ýokary hilli önüm we ajaýyp hyzmat bermäge çalyşýarys. Bu kagyz polotensel dispenserinde haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň