Söwda dokumasy kagyz eýesi Jumbo hajathana kagyzy dispenseri Söwda ýa-da öý üçin poslamaýan polatdan açar we gulp bilen diwar montajyny ulanyň

Gysga düşündiriş:


 • Haryt: Jumbo hajathana kagyzy dispenseri
 • Haryt belgisi: 4AK29
 • Material: SUS 304
 • Jemleýji: Polýak / çotga
 • Galyňlygy: 0.8mm
 • Ölçegi: 50250 * 116mm
 • Gurnama: Diwara gurlan
 • Töleg: Köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin T / T, 30% goýum, balans gowşurylmazdan ozal tölenmeli
 • Gaplamak: Bitarap gaplamak, ýöriteleşdirilen gaplamak bar.
 • Elýeterli hyzmat: OEM, ODM
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1. Myhmanhanalar, hususy jaýlar, restoranlar, ofis binalary, kafeler, seýilgähler, hökümet binalary, kwartira jaýlary, otaglar, zynjyr dükanlary, gaz stansiýalary, köpçülik ýa-da täjirçilik hajathana kagyz dispenserini islendik ýerde gurnap bilersiňiz. Polşanyň üstü we mat üstüni saýlamak üçin elýeterlidir, polýak ýüzüne ýa-da mat ýüzüne islendik hajathanany ýagtylandyrjak arassa, döwrebap görnüş berip biler.
  2. Qualityokary hilli - Bu ygtybarly göni hajathana kagyzy dispenseri, ýokary hilli SUS304 derejeli poslamaýan polatdan gurlup, döwülmäge çydamly, gaty çydamly we pes hyzmat edýär. Kagyz polotensel dispenserinde çyzylman, tekiz gyralary, gabyksyz tekiz gyralary we ulanylanda şikes ýetmek howpy ýok. Şeýle hem, köpçülik ýerlerine laýyk gelýän päsgelçilikleriň we wandalizmiň öňüni almak üçin howpsuzlyk gulpy bilen açar bilen enjamlaşdyryň.
  3. Uly göwrüm: Her kimiň ýygy-ýygydan doldurylmazdan, myhman kagyz el polotensalarynyň ýeke-täk paýlanmagyny üpjün edip, iň uly rulon kagyzyny saklaýar. Gulp düwmesini ulanyp doldurmak aňsat. Zyýanly zyýan hakda alada etmeli däl. Öň tarapynda kagyz polotensasynyň mukdaryny anyk synlamak üçin penjire bar, tassyklamak üçin gapagy açmagyň zerurlygy ýok.
  4. Ulanylyşy aňsat - TP-ni eliňiz bilen ýyrtmajak aşaky dizaýn. Easyönekeý giriş örtügi doldurmagy aňsatlaşdyrmak üçin 180 dereje açýar. Çykdajylary azaltmak we ulanyjynyň kanagatlylygyny saklamak.
  5. Diwara gurnamagyň görnüşi, diwara salmak üçin nurbat esbaplary gerek, şeýle hem ähli gurnama enjamlary we jikme-jik görkezmeler bilen geliň. Ansat gurnamak üçin zerur nurbat esbaplary bilen üpjün edilýär, zerur gurnalan enjamlaryň hemmesi satyn almak bilen bilelikde.
  6.100% Müşderi kanagatlandyrmagyň kepilligi: Biz ýokary hilli önüm we ajaýyp hyzmat bermäge çalyşýarys. Bu kagyz polotensel dispenserinde haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň